อปท.จัดงบฯรักษาพยาบาลลูกจ้างกว่า9.8พันล้านบาท

อปท.จัดงบฯ 61 รักษาพยาบาลลูกจ้างกว่า 9.8 พันล้านบาท คาดมีแผนใช้หนี้ สปสช. 2.5 พันล้านบาท  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ประธานคณะอนุกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) …นายการุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กล่าวในการนำเสนอเรื่องการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกงบค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายกรณีจำนวนผู้มีสิทธิเพิ่มขึ้นปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการ สปสช. ว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ได้มีการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.ปีงบประมาณ 2561 เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในให้แก่ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 9,886.90 ล้านบาท แยกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. งบฯ ปี 2561 ได้รับราว 6,886.92 ล้านบาท และ 2. เงินส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกันไว้เพิ่มเติมกรณีงบฯ ปี 2561 ไม่เพียงพอจำนวน 3,000 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews