มติสนช.ห้ามเปิดบันทึกประชุมร่างก.ม.ภาษีที่ดิน

มติสนช. ห้ามเปิดบันทึกประชุมร่างกม.ภาษีที่ดิน หวั่นข้อมูลหลุดกระทบเจ้าของกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง  ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. จำนวน 2 ครั้ง  คือครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. และครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. เนื่องจากการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้มีการระบุชื่อบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าทรัพย์ และประเภทของโรงเรือน อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเสียภาษี  หากมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมอาจมีผลกระทบต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ จึงสมควรไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยที่ประชุมลงมติไม่สมควรให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 186 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews